Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

        1.    Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane
              osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za
              pośrednictwem serwisu internetowego atut.atut.co.
        2.   Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w
              nim oferowanych.
        3.   Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie
              z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
              kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
              danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
              dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz
              ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.


II. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest zespół kadr Atutu, adres: plac Kaszubski 7/29, 81-350 Gdynia, KRS: 0000366314, NIP: 586 22 59 388, REGON: 221124975, adres poczty elektronicznej: kadry@atut.co              


III. Cel zbierania danych osobowych

       1.   Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
                o   rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika,
                o   umożliwienia logowania do Serwisu,
                o   realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług,
                o   komunikacji z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp.)
                o   wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),
                o   prowadzenia systemu komentarzy,
                o   świadczenia usług społecznościowych,
                o   promocji oferty Administratora,
                o   marketingu, remarketingu, afiliacji,
                o   personalizacji Serwisu dla Użytkowników,
                o   działań analitycznych i statystycznych,
                o   windykacji należności,
                o   ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.
       2.   Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności                             Serwisu.


IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data
urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.


V. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:
     •  gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu
         przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,
     •  gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia               roszczeń. W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń                       dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).


VI. Udostępnianie danych osobowych

     1.   Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego                                        podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom                      świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.
     2.   Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).


VII. Prawa Użytkowników

     1.   Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,                                  ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili                  (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).
     2.   Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na                       adres kadry@atut.co.
     3.   Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego                               otrzymania.
     4.   Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza              jego prawa i wolności (RODO).


VIII. Pliki cookies

     1.   Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.
     2.  Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.
     3.  Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.


IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

     1.   Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść                    wobec nich jakiekolwiek decyzje.
     2.  Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich                    zgody.


X. Postanowienia końcowe

     1.   Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną                  ograniczone.
     2.  Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.
     3.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.